Website Preloader

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

 

I. A Szolgáltató, mint adatkezelő adatai

Brahmayurveda Invest Kft.
Székhely: 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 31 4/2.
Cégjegyzékszám: 01-09-352324
Adószám: 27291078-2-41
Telefonszám: +36-30/139-4749
E-mail: reception.mrgorgey@gmail.com
Képviselő: Béládi Heléna
(a továbbiakban: az „Adatkezelő”)

1. Az Adatkezelő, mint a Mr. Görgey Art Hotel*** (továbbiakban: Szálloda)
üzemeltetője ezúton tájékoztatja ügyfeleit, vendégeit, valamint honlapjának
látogatóit (továbbiakban ezek együttesen: érintett(ek), felhasználó(k) vagy
vendég(ek)), hogy tiszteletben tartja Vendégei személyhez fűződő jogait, ezért
adatkezelése során az alábbi adatkezelési szabályzat (a továbbiakban:
Szabályzat) értelmében jár el. Az adatvédelmi szabályzat mindenkor hatályos
változata elérhető a www.mrgorgey.hu weboldalon.

II. A Szabályzat célja

1.  A jelen szabályzat elsődleges célja, hogy a Szállodával kapcsolatba kerülő
természetes személyek, Vendégek adatainak kezelésére vonatkozó alapvető
elveket és rendelkezéseket meghatározza és betartsa annak érdekében, hogy a
természetes személyek magánszférája védelemben részesüljön a vonatkozó
törvényi előírásoknak megfelelően.
2.  A rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal,
nemzetközi ajánlásokkal és egyéb vonatkozó jogszabályokkal összhangban –
így különösen az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a gazdasági
reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi
XLVIII. évi törvény rendelkezéseinek – a jelen adatkezelési szabályzatnak
megfelelően kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési
intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

III. Szabályzat hatálya

1. Időbeli hatály: Jelen Szabályzat 2021. 05. 31. napjától további rendelkezésig,
visszavonásig hatályos.
2. Személyi hatály: Jelen Szabályzat hatálya kiterjed a Szállodára, azon
személyekre, akik adatait a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó adatkezelések
tartalmazzák, továbbá azon személyekre, akik jogait vagy jogos érdekeit az
adatkezelés érinti.
3. Tárgyi hatály: Jelen Szabályzat hatálya kiterjed a Szálloda minden szervezeti
egységében folytatott valamennyi személyes adatokat tartalmazó adatkezelésre.

IV. A szabályzat módosítása

1. A Szálloda fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési szabályzatot egyoldalúan
módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően az Érintett ráutaló
magatartással elfogadja a hatályos módosított Adatkezelési szabályzatot. A
módosítás nem érintheti a jogszabályokban előírt adatkezelési kötelezettségeket.

V. Adatgyűjtés

1. A Szálloda, az adatok kezelésével összefüggésben, ezúton tájékoztatja ügyfeleit,
vendégeit, valamint honlapjának látogatóit, az általa kezelt személyes adatokról,
a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint
az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.
2. Az adatkezelés kizárólag az Érintett hozzájárulásával jön létre. Az Érintett által
önkéntesen megadott személyes adatokat és az Érintett adatait a vonatkozó
jogszabály (2011. évi CXII. tv.) értelmében kizárólag szállásfoglalás és
reklámozás céljából használja fel.

VI. Az Adatkezelés jogalapja

1. Az adatszolgáltatás minden esetben önkéntes, az adatkezelés jogalapja az
Érintettek előzetes, önkéntes, a jelen adatvédelmi szabályzatban foglaltak
ismeretén alapuló határozott hozzájárulása.
2. A Szálloda kizárólag azon Érintettek személyes adatait kezeli, akik ezen
adatokat önkéntesen a Szálloda tudomására hozták, és az adatkezeléshez
kifejezetten hozzájárultak.
3. Az Érintett egyértelműen hozzájárul ahhoz, hogy a Szálloda a megadott
személyes adatait marketingajánlatok megküldése céljából az Érintett
hozzájárulása visszavonásáig kezelje. A Szálloda tájékoztatja az Érintettet, hogy
a marketingajánlatok nem köteleznek vásárlásra. Az Érintett az adatkezelés
időtartama alatt tájékoztatást kérhet a Szállodától, kérheti személyes adatainak
helyesbítését és törlését, valamint a Szállodánál tiltakozhat személyes adatai
kezelése ellen. A hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás és indokolás
nélkül, ingyenesen visszavonható.

VII. Alapfogalmak

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy –
közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
Személyes adat: az Érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az Érintett neve,
személyi azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális,
gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az
abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
Hozzájárulás: az Érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely
megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja
a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő
– kezeléséhez;
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok
kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált
eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa
megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely
művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele,
rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése,
továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása,
zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további
felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése,
valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése;
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése
alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is
– az adatok feldolgozását végzi;
Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok
elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és
eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az
adatokon végzik;
Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő
hozzáférhetővé tétele;
Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk
többé nem lehetséges;
Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése
céljából;
Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy
meghatározott időre történő korlátozása céljából;
Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai
megsemmisítése;
Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az
Érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

VIII. Az Adatkezelő nyilatkozatai

1. Az Adatkezelő kijelenti, hogy az adatkezelés során az információs
önrendelkezési jogról, és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény rendelkezéseinek megfelelően jár el;
2. Az adatkezelés során az Adatkezelő tudomására jutott személyes adatokat
kizárólag azok az Adatkezelővel munkaviszonyban álló személyek ismerhetik
meg, akiknek az adott adatkezeléssel kapcsolatban feladatuk van;
3. Gondoskodik arról, hogy a mindenkor hatályos szabályzat az érintett részére
folyamatosan hozzáférhető legyen, ezzel érvényre juttatva az átláthatóság elvét;
4. A weboldal a látogatók személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi
előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, technikai és
szervezési intézkedéseket tesz;
5. A Szállodában megszálló Vendégek személyes adatait bizalmasan, a hatályos
jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról,
technikai és szervezési intézkedéseket tesz;
6. Az általa kezelt adatok megőrzése érdekében az adattároláshoz, feldolgozáshoz
és adattovábbításhoz kapcsolódó informatikai és egyéb biztonságos adatkezelést
elősegítő valamennyi intézkedést megteszi, biztosítja;
7. A tőle elvárható módon mindent megtesz az általa kezelt személyes adatoknak a
jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozatal, törlés, sérülés,
megsemmisülés elleni védelem biztosítása, az ehhez szükséges technikai
feltételek garantálása érdekében;
8. A neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi, azok helytállóságáért
felelősségét kizárja.

IX. A kezelt személyes adatok köre az adatkezelés céljának megfelelően

1. A Szálloda személyes adatot kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása
és kötelezettség teljesítése érdekébe kezel. Az adatkezelés minden szakaszában
megfelel az adatkezelés céljának. Az adatok felvétele és kezelése tisztességesen
és törvényesen történik. A Szálloda törekszik arra, hogy csak olyan személyes
adat kezelésére kerüljön sor, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához
elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. Felhívjuk a Szálloda részére
adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják
meg, az adatközlő kötelessége az Érintett hozzájárulásának beszerzése.
2. Szállásfoglalás és ajánlatkérés során kezelt személyes adatok (beleértve a megkezdett, de nem véglegesített foglalásokat is):
– teljes név
– lakcím
– e-mail cím
– telefonszám
– hitelkártya adatok (kártyatulajdonos neve, kártyatípus, kártyaszám, CVC kód, lejárati dátum)
3. Marketing tevékenység során (hírlevél, promóciók) kezelt személyes adatok:

    3.1. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól
szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében az Érintett előzetesen és
kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Szálloda reklámajánlataival, egyéb
küldeményeivel a regisztrációkor megadott elérhetőségein (pl. elektronikus
levélcím, vagy telefonszám) megkeresse.
    3.2. A Szálloda nem küld kéretlen reklámüzenetet, és az Érintett korlátozás és
indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az
esetben a Szálloda minden – a reklámüzenetek küldéséhez szükséges –
személyes adatát törli a nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg az Érintettet.
Az Érintett a reklámokról leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva.
    3.3. Az adatkezelés célja: gazdasági reklámüzenetet is tartalmazó elektronikus
hírlevelek küldése az Érintett részére, tájékoztatás az aktuális információkról, termékekről.
    3.4.Az adatkezelés jogalapja: az Érintett önkéntes hozzájárulása és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és                  egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése.
    3.5. Az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig.
    3.6. A kezelt adatok köre:
– név
– e-mail cím
– telefonszám

X. Jogorvoslat

1. Az Érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint
kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt
adatkezelések kivételével – törlését vagy zárolását az e-mail címen, illetve
az adatkezeléssel Érintett egyes tevékenységek körében az ott rögzítettek
szerint.
2. Az Érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt
adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról,
adatfeldolgozó adatairól, ha adatfeldolgozót vett igénybe, az adatvédelmi
incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett
intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén
– az adattovábbítás jogalapjáról, céljáról és címzettjéről.
3. Az Adatkezelő a valóságnak nem megfelelő személyes adatot helyesbíti,
illetve törli az adatot, amennyiben:
    3.1. kezelése jogellenes;
    3.2. az érintett kéri;
    3.3. az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -,
feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
    3.4. az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
    3.5. azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.
4. Az Adatkezelő a helyesbítésről és a törlésről értesíti az Érintettet, továbbá
mindazokat, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították.
Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel azérintett jogos érdekét nem sérti.
5. Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
    5.1. a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének.                  érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
    5.2. a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás             céljára történik;
    5.3. a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.
6. Az Adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a
kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15
munkanap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban
tájékoztatja. Amennyiben a kérelmező tiltakozása megalapozott, az
Adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és
adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a
tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti
mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban
továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése
érdekében.

7. Amennyiben az érintett az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, vagy az
Adatkezelő a 6. pontban hivatkozott határidőt elmulasztja, jogosult – annak
közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulni.
8. Bírósági jogérvényesítés: Az érintett a jogainak megsértése esetén
bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az
adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles
bizonyítani.
9. Információs önrendelkezési jogának megsértése esetén bejelentéssel,
panasszal élhet:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
www: http://www.naih.hu
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Powered by